Přípustné formáty příloh elektronických podání dodávaných na emailovou adresu elektronické podatelny

 
I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:
 
a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) fo/zfo (602XML Filler dokument)
d) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
e) odt (Open Document Text)
f) ods (Open Document Spreadsheet)
g) odp (Open Document Presentation)
h) txt (prostý text)
i) rtf (Rich Text Format)
j) doc/docx (MS Word Document)
k) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
l) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
m) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
n) png (Portable Network Graphics)
o) tif/tiff (Tagged Image File Format)
p) gif (Graphics Interchange Format)
q) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
r) wav (Waveform Audio Format)
s) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
t) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 
II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty příloh elektronických podání dodávaných na emailovou adresu elektronické podatelny, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.