Prohlášení v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16.1.2013 č. 39
o Strategii vlády v boji s korupcí
 
Informace o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním v rámci svěřené působnosti (úkol II. 10. b/ usnesení vlády č. 1199/2006)
 
V souladu s úkolem založeného bodem II. 10. b) usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 byla vypracována následující informace :
Vláda ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v rámci svých úřadů a organizačních složek státu, příspěvkových organizací, osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku zabezpečit od 1. ledna 2007 informovanost veřejnosti o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním orgánů státní správy v rámci svěřené působnosti.
Hlavními protikorupčními aktivitami Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen krajská hygienická stanice) je vytváření a aktualizace vnitřních dokumentů krajské hygienické stanice vztahujících se k problematice boje proti korupci. Těmito dokumenty jsou :
  • Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
  • Směrnice č. 3/2014 o postupu při podezření na korupci a Směrnice č. 4/2014 - prevence korupce
  • Rozhodnutí ředitele číslo 2/2014 Protikorupční program ředitele Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
  • Informace o zabezpečení plnění zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
  • Směrnice 4a/2003 k zajištění vnitřního kontrolního systému v Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
  • Pracovní řád ze dne 21. 8. 2008
  • Směrnice 1/2013 o přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů a podání Veřejného ochránce práv
Součástí opatření v boji proti korupci byla realizace protikorupčního auditu. Protikorupční audit v rámci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem byl realizován na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1199 (dále jen "usnesení"), které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v rámci svých úřadů a organizačních složek státu, příspěvkových organizací, osob ovládaných ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku do 31. března 2007 provést vnitřní protikorupční audity v rámci svěřené působnosti a přijmout příslušná opatření k minimalizaci rizika korupce zpracované analýzy rizik.
Opatření k minimalizaci rizika korupce např.:
  • realizovat v podmínkách krajské hygienické stanice doporučení na základě provedeného protikorupčního auditu a průběžně kontrolovat plnění uložených úkolů ve vztahu ke správné aplikaci zákona o veřejných zakázkách
  • realizovat v podmínkách krajské hygienické stanice doporučení na základě provedeného protikorupčního auditu ve vztahu k přípravě realizace elektronického systému předběžné řídící kontroly ve smyslu § 16 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.