Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání - prošetřovatel  
     
 

    V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 ve služebním úřadě Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech.  
     
 

    Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení byla určena JUDr. Irena Wolfová, která přijímá oznámení, a to i anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání, týkají-li se  
     
       • představeného,  
       • státního zaměstnance,  
       • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu,  
       • osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu,  
      při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ní podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., nebo postupem podle jiného právního předpisu.  
     
      Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@khsusti.cz.  
     
      Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná v sídle služebního úřadu - na oplocení Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“ (viz fotografie).  
     
   
   Místo není monitorováno kamerovým ani žádným jiným systémem.  
     
      Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.  
     
      Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.  
     
      Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.  
     
      Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.