Výzvy k podání nabídky
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
 
22.08.2017 - 29.09.2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - Stavebně technický a inženýrsko-geologický průzkum ÚP Litoměřice
přílohy Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - ve formátu pdf (379 KB)
Návrh smlouvy - ve formátu docx (29 KB)
příloha č. 1 smlouvy - Stanovení ceny zakázky - Stavebně technický a inženýrsko-geologický průzkum ÚP Litoměřice - ve formátu xlsx (13 KB)
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor) - ve formátu docx (20 KB)