Informace pro základní školy a předškolní zařízení vysílající děti na školu v přírodě

 
     
 

   Povinnosti základních škol a předškolních zařízení vysílajících  děti do školy v přírodě jsou stanoveny v zák.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

 
       
     Dle § 9, odst. 4 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů je základní škola a předškolní zařízení vysílající děti na ŠvP povinna ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ( územní pracoviště KHS v místě konání ŠvP)  jeden měsíc před jejím zahájením údaje v rozsahu § 8 odst. 3:  
 

 

Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu  ochrany veřejného zdraví ( hygienické stanici v místě konání akce):

 
         
    - termín a místo konání ŠvP  
    - počet dětí  
    - způsob zabezpečení pitnou vodou  
    - způsob zajištění stravování  
       
     V případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3, odst.2, zák.č. 258/2000 Sb. (vodovod, veřejná studna), musí být součástí oznamovací povinnosti i protokol o zkráceném rozboru jakosti pitné vody. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.  
     
 

Podmínky účasti dětí na škole v přírodě:

 
     
     
     
 

Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci ( § 10, zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

 
         
    ZŠ a předškolní zařízení může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které:  
    a) je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  
    b) nejeví známky akutního onemocnění  
    c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.  
         
    Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává lékař, který dítě registruje. Posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud  během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.  
    Skutečnosti uvedené pod písm.b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte, toto potvrzení nesmí být starší než 1 den.  
           
     
  Podmínky účasti fyzických osob při škole v přírodě:  
     
     Fyzické osoby činné při škole v přírodě jako dozor nebo zdravotník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a také posudek vydává praktický lékař. Posudek má platnost 1 rok od data vystavení.Tato povinnost se nevztahuje na profesionální pedagogické a zdravotnické pracovníky.  
     
  Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat podmínky pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj. musí mít zdravotní průkaz a  znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.