Předměty běžného užívání (PBU)

 

 

PBU - předměty běžného užívání jsou definovány v § 25 zákona č. 258/2000 Sb.:

 
     
 

a)

materiály a předměty určené pro styk s potravinami - výrobky, které jsou ve svém konečném stavu ve styku s potravinami nebo pokrmy a jsou pro tento účel určeny, a materiály k jejich výrobě, např. obalové materiály pro potraviny, kuchyňské nádobí a náčiní, technologická zařízení v potravinářském průmyslu

 
   

 

 
 

b)

hračky, - důraz se klade na hračky, které jsou určeny k tomu, aby je děti vkládaly do úst, hračky, které mohou při předvídatelném způsobu užívání přicházet do styku s potravinami a pokrmy a hračky pro děti ve věku do 3 let, které mohou být při předvídatelném způsobu užívání s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítěte vkládány do úst

 
       
 

c)

kosmetické prostředky - látky nebo prostředky určeny pro styk se zevními částmi lidského těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty, zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo

 
       
 

d)

výrobky pro děti ve věku do 3 let, s výjimkou výrobků uvedených v písmenech a) až c) a potravin

 
       
 

Legislativa:

 

Krajská hygienická stanice při výkonu státního zdravotního dozoru (SZD) PBU vychází zejména z následujících právních předpisů:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků (hlášení RAPEX)

Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví