Předměty běžného užívání (PBU) – charakteristika oboru

 

 

PBUV rámci odboru HV a PBU je vyčleněno oddělení hygieny předmětů běžného užívání, v jehož kompetenci je provádět státní zdravotní dozor ve správním obvodu KHS Ústeckého kraje u níže uvedeného okruhu výrobků, tj.:

 
     
 

a)

materiálů a předmětů, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin;

 
   

 

 
 

b)

kosmetických přípravků - kosmetickým přípravkem je jakákoliv látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čistění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů;

 
       
 

c)

výrobků pro děti ve věku do 3 let - výrobkem pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110 včetně, u obuvi do velikosti 165 mm /7;26/); předmětem pro péči o dítě z měkčených plastových materiálů se rozumí jakýkoliv výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi, v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

 
       
 

d)

hraček - v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 
       
 

e)

elektronických cigaret, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

 
       
   

Další činností je ověřování výskytu nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých výrobků vyhlášených MZ ČR

 
       
   

Šetření RASFF – oznámení o nevyhovujících předmětech určených pro styk s potravinami oznámených prostřednictvím celoevropského systému

 
       
   

Šetření RAPEX – oznámení o nevyhovujících výrobcích (kosmetické přípravky, hračky, výrobky pro děti ve věku do 3 let) oznámených prostřednictvím celoevropského systému

 
       
   

Odběr vzorků

 
       
   

Šetření podnětů a stížností v oblasti PBU

 
       
   

Cílený dozor na základě regionálních úkolů a úkolů hlavního hygienika

 
       
   

Spolupráce s Celní správou ČR při záchytu podezřelých výrobků

 
       
 

Legislativa pro PBU:

 

Zákon 258/2000Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, v platném znění (RAPEX)

Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93