Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

 
 

Na tyto materiály a předměty se vztahují následující právní předpisy:

 
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,  
  § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
  Nařízení komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (platnost od 1. 8. 2008),  
  Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005, o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,  
  Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009, o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,  
  Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnících kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami,  
  Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006,  
  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami – v platnosti od 1.5. 2011,  
  Nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích,  
  Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong – v platnosti od 1.7. 2011,  
  Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.  
     
 

      Výrobci, dovozci, distributoři musí zajistit, aby materiály a předměty určené pro styk s potravinami byly vždy vybaveny odpovídajícím značením a písemným prohlášením o shodě.

 
     
     
  Označování  
     
 

      K materiálům a předmětům, které při uvedení na trh ještě nejsou ve styku s potravinami, se připojí slova „pro styk s potravinami“, konkrétní označení nebo symbol označující toto použití, dále jméno nebo obchodní jméno a v obou případech adresa nebo sídlo výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za jejich uvádění na trh v rámci Společenství a odpovídající označení, které umožní sledovatelnost materiálu nebo předmětu. Tyto údaje musí být vyznačeny zřetelně, čitelně a nesmazatelně.

 
     
 

      V maloobchodním prodeji se tyto informace uvádějí přímo na předmětu nebo jeho obalu nebo na etiketě připevněné k předmětu nebo k jeho obalu. Pokud nemohou být informace nebo štítek s nimi z technických důvodů připevněny k materiálům nebo předmětům, lze řešit upozorněním v bezprostřední blízkosti materiálů či předmětů, které je pro kupujícího zřetelně viditelné.

 
     
 

      Ve fázi uvádění na trh, pokud nejde o prodej maloobchodní, se informace uvádějí na přiložených dokumentech, obalu nebo předmětu samotném.

 
     
     
  Sledovatelnost  
     
 

      Materiály a předměty, které se uvádějí na trh v rámci Společenství, musí být identifikovatelné systémem, který umožňuje jejich sledovatelnost, s použitím označení nebo průvodní dokumentace. Sledovatelnost musí být zajištěna ve všech fázích procesu, aby byla usnadněna kontrola, stažení vadných výrobků, informovanost spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Provozovatelé jsou povinni zavést systémy a postupy, které umožní identifikaci podniků, které dodaly nebo jimž byly dodány materiály či předměty, případně látky nebo výrobky použité při jejich výrobě. Tyto informace poskytnou příslušným orgánům, pokud o to požádají.

 
     
     
  Správná výrobní praxe  
     
 

      Materiály a předměty musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení organoleptických vlastností potravin.

 
     
     
  Prohlášení o shodě  
     
 

      Dle požadavků čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 musí být k materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami přiloženo písemné prohlášení o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Musí být k dispozici odpovídající dokumentace, která tuto shodu dokládá a bude zpřístupněna příslušným orgánům, pokud o to požádají.

 
     
 

      Výrobce nebo dovozce (dovozem se rozumí dovoz z tzv. třetích zemí – v rámci EU se jedná o distribuci) je povinen zajistit, aby výrobky vyhovovaly hygienickým požadavkům na složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu, což je povinen zkoušet v rozsahu požadavků Nařízení Komise č. 10/2011 (o materiálech a předmětech z plastů) a vyhlášky č. 38/2001 Sb.. Na základě protokolů o zkoušce vydává výrobce nebo dovozce písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené citovanými předpisy.

 
     
 

      Pokud má dovozce od zahraničního výrobce materiálu k dispozici výsledky analýz a prohlášení v rozsahu požadavků citovaných předpisů, tj. Nařízení Komise č. 10/2011 (o materiálech a předmětech z plastů) a vyhlášky č. 38/2001 Sb., testovat výrobky již nemusí, ale zajistí na žádost předložení této dokumentace kontrolnímu orgánu a vybaví výrobky ověřeným českým překladem prohlášení.

 
     
     

Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů

     
 

      Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 ukládá povinnost členským státům Evropské unie provádět úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů k ověření, zda proces recyklace odpovídá vydanému povolení a zda je zavedený účinný systém zajišťování jakosti.

 
     
 

      Každý recyklační závod nebo výrobní závod, který používá povolený proces recyklace je povinen v souladu s odstavcem 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 oznámit kompetentnímu úřadu členského státu, že je držitelem povolení a používá povolený proces recyklace. Tyto informace se postupují Evropské komisi, která vede a aktualizuje komunitární registr recyklačních závodů.

 
     
 

      Pokud se používají recyklované materiály pro styk s potravinami vyrobené mimo státy Evropské unie, platí výše uvedená povinnost obdobně.

 
     
 

      V České republice je kompetentním orgánem Ministerstvo zdravotnictví a výkonem úřední kontroly jsou pověřeny orgány ochrany veřejného zdraví.

 
     
 

      Oznámení podle odstavce 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 se zasílá na adresu:

 
     
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
email: hem@mzcr.cz

 
     
     
 

Formulář notifikace ke stažení v odkazu „dokumenty ke stažení - formuláře“