Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

 
 

Na tyto materiály a předměty se vztahují následující právní předpisy:

 
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS  
  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami  
  Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong  
  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011, kterým se mění nařízení č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích  
  Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami  
  Nařízení Komise (ES) č.1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  
  Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006  
  Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  
  Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnících kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami  
  Nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích  
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin  
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat  
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004/ES o hygieně potravin  
  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů  
     
     
  Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů  
     
 

      Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 ukládá povinnost členským státům Evropské unie provádět úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů k ověření, zda proces recyklace odpovídá vydanému povolení a zda je zavedený účinný systém zajišťování jakosti.

 
     
 

      V maloobchodním prodeji se tyto informace uvádějí přímo na předmětu nebo jeho obalu nebo na etiketě připevněné k předmětu nebo k jeho obalu. Pokud nemohou být informace nebo štítek s nimi z technických důvodů připevněny k materiálům nebo předmětům, lze řešit upozorněním v bezprostřední blízkosti materiálů či předmětů, které je pro kupujícího zřetelně viditelné.

 
     
 

      Každý recyklační závod nebo výrobní závod, který používá povolený proces recyklace je povinen v souladu s odstavcem 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 oznámit kompetentnímu úřadu členského státu, že je držitelem povolení a používá povolený proces recyklace. Tyto informace se postupují Evropské komisi, která vede a aktualizuje komunitární registr recyklačních závodů.

 
     
 

      Pokud se používají recyklované materiály pro styk s potravinami vyrobené mimo státy Evropské unie, platí výše uvedená povinnost obdobně.

 
     
 

      Oznámení podle odstavce 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 se zasílá na adresu:

 
     
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
email: hem@mzcr.cz

 
     
     
 

Formulář notifikace ke stažení v odkazu „dokumenty ke stažení - formuláře“