Hračky

 

 

      Na hračky se vztahuje § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č.19/2003, kterým se stanoví technické požadavky na hračky a legislativa EU, zejména Směrnice rady 88-378-EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), zákon č. 356/2003 o chemických látkách.

 
     
 

      Výrobce nebo dovozce do Evropského společenství (dovozem se rozumí dovoz z tzv. třetích zemí – v rámci EU se jedná o distribuci) výše uvedených typů hraček musí zabezpečit, aby migrace látek nepřekročila stanovené limity a byly splněny hygienické požadavky na složení a vlastnosti hraček stanovené vyhláškou č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let (tj. zajistit provedení zkoušek a vést dokumentaci o výsledcích těchto zkoušek. Pokud má dovozce od zahraničního výrobce materiálu k dispozici výsledky analýz v rozsahu požadavků vyhlášky č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, testovat výrobky již nemusí, ale zajistí na žádost předložení této dokumentace kontrolnímu orgánu).

 
     
 

      Dále musí zajistit, aby hračky byly v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, označeny identifikačními údaji o výrobci nebo dovozci do ES a označením CE (potvrzující shodu s technickými normami).