Výrobky pro děti ve věku do 3 let

 

 

      Výrobky pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin, (dále jen "výrobky pro děti").

 
     
 

      Jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110, obuv o velikosti chodidla 105 – 165 mm.

 
     
 

      Na tyto výrobky se vztahuje § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů.

 
     
 

      Výrobky pro děti musí být vždy vybaveny označením výrobce nebo dovozce včetně adresy jejich sídla, návodem k použití a písemným prohlášením.

 
     
     
  Značení výrobků pro děti ve věku do 3 let  
     
 

      Výrobky pro děti musí být při uvedení na trh označeny obchodní firmou nebo názvem výrobce nebo dovozce a adresou jejich sídla, jde-li o právnickou osobu a obchodní firmou nebo jménem, příjmením a adresou místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající podle zvláštních právních předpisů.

 
     
     
  Písemné prohlášení  
     
 

      Výrobce nebo dovozce hraček (dovozem se rozumí dovoz z tzv. třetích zemí – v rámci EU se jedná o distribuci) je povinen zabezpečit, aby byly splněny požadavky na složení i limity migrace látek v souladu s požadavky prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 84/2001 Sb.). Výrobky je nutné testovat v rozsahu požadavků citované vyhlášky. (Laboratorní analýzy provádí například Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48; Institut pro testování a certifikaci a.s., tř. T. Bati, Zlín; Textilní zkušební ústav, Brno)

 
     
 

      Na základě výše uvedených laboratorních protokolů vydává výrobce nebo dovozce písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené citovanou vyhláškou. Toto prohlášení musí být přiloženo k výrobkům pro děti na všech úrovních obchodní činnosti mimo prodej výrobku spotřebiteli.

 
     
 

      Pokud má dovozce od zahraničního výrobce materiálu k dispozici výsledky analýz v rozsahu požadavků vyhlášky č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, testovat výrobky již nemusí, ale zajistí na žádost předložení této dokumentace kontrolnímu orgánu a vybaví výrobky ověřeným českým překladem prohlášení.