Žádost o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně – náležitosti podání

 

Při zahájení činnosti ve stávajícím objektu (nedošlo-li ke změně činnosti), při změně prodejního sortimentu ve stávajícím objektu (např. z prodejny textilu vzniká prodejna potravin) nebo při zahájení stavby potravinářské provozovny je třeba na KHS předložit písemnou žádost, která obsahuje minimálně tyto náležitosti:
 

-

jméno a adresu investora  
 

-

plnou moc pro osobu, která žádost vyřizuje (nejčastěji projektant)

 
 

-

telefon a jméno kontaktní osoby

 
 

-

podnikatelský záměr, ze kterého je patrné, o jakou činnost a v jakém rozsahu se jedná (sortiment, uvažovaný počet vyvařovaných event. vyvážených jídel, počet míst pro hosty, počet pracovníků, provozní doba, pořádání hudebních produkcí apod.)

 
- výkresovou část – rozměry a využití místnosti, světlá výška, dispoziční uspořádání, odvětrávání technologických zařízení, umístění dřezů a umývadel, cesty pohybu surovin a hotových výrobků – ze které je patrné, že nedochází ke křížení
- vybavení – obklady stěn, úprava podlah, odvětrání, osvětlení, vytápění, zásobování pitnou vodou, likvidace odpadních vod, odpadové hospodářství.Likvidaci organického odpadu není možné provádět stejným způsobem jako likvidaci odpadu komunálního,tj. jeho vhozením do popelnice ani zkrmováním hospodářskými zvířaty
- širší vztahy – důležité je zejména vyznačení bytů jak v objektu provozovny tak v okolní zástavbě. Ve zdůvodněných případech je třeba jako součást PD předložit hlukovou studii, popř. doložit výpočtem stavební neprůzvučnosti. Před vydáním kolaudačního rozhodnutí musí být v těchto případech doloženo, že při provozu zařízení budou splněny hygienické limity pro okolní chráněné venkovní prostory staveb a vnitřní prostory staveb, stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- v případě, že je provozovna zřizována ve stávajícím objektu, který dříve sloužil jinému účelu než je potravinářská provozovna, je třeba požádat na příslušném stavebním úřadu o změnu užívání a to i tehdy, jestliže se jedná i rodinný domek.
 
Předložený záměr musí odpovídat platným předpisům na ochranu zdraví – zejména zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, nařízení EU 852/2004, o hygieně potravin, Nařízení ES 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby