Odbor  hygieny práce

 
 

 

 
 

Ředitel odboru:MUDr. Alexandr Vorderwinkler        telefon: 477 755 120  e-mail: alexandr.vorderwinkler(*)khsusti.cz

 
     
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem MUDr. Eva Solcerová 477 755 121 eva.solcerova(*)khsusti.cz  
  Děčín MUDr. Romana Tylová 477 755 220 romana.tylova(*)khsusti.cz  
  Chomutov MUDr. Alexandr Vorderwinkler 477 755 320 alexandr.vorderwinkler(*)khsusti.cz  
  Litoměřice MUDr.Daniela Marhonsová  477 755 520 daniela.marhonsova(*)khsusti.cz  
  Louny Ing.Hana Mačková 477 755 620 hana.mackova(*)khsusti.cz  
  Most Ing. Pavel Pokorný 477 755 420 pavel.pokorny(*)khsusti.cz  
  Teplice Ing. Karel Chudoba 477 755 720 karel.chudoba(*)khsusti.cz  
           
     
 

Činnost odboru hygieny práce

 
 

 Plní úkoly vyplývající ze zákona 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Vykonává  státní zdravotní dozor  na pracovištích zaměřený na plnění požadavků daných zákonem č.258/2000 Sb. a dalších souvisejících předpisů k ochraně zdraví včetně zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Je účasníkem řízení v územním i stavebním řízení při povolování staveb pro výrobu a obchod vyjma provozoven a obchodů potravinářských.

 
 

Na návrh zaměstnavatelů provádí zařazení jednotlivých prací do kategorií podle Vyhl. 432/2003 Sb., vydává rozhodnutí o zařazení prácí do 3. a 4. kategorie (rizikové práce) a stanoví minimální náplň a termíny preventivních lékařských prohlídek pro pracovníky vykonávající rizikové práce, případně stanoví rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a sledování zátěže organismu rizikovými faktory.

 
 

Provádí dozor nad zajištěním závodní preventivní péče.

 
 

Pro oddělení nemocí z povolání Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provádí na pracovištích  šetření a vydává stanoviska jako podklad k případnému přiznání  nemoci z povolání.

 
       
  Legislativa:  
   

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

 
   

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  v platném znění

 
   

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 
   

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

 
   

Zákon č. 356/2003 Sb o chemických látkách a chemických přípravcích a změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
   

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením