Obnovení činnosti kuchyně v provozovně ŠVEJK RESTAURANT U VĚŽIČKY, Poštovní 741, Kadaň – nedostatky byly odstraněny  
     
 

Dne 20.2.2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem kontrolu ve stravovací provozovně ŠVEJK RESTAURANT U VĚŽIČKY, Poštovní 741, Kadaň, provozovatelky Elišky Barákové, IČ: 49500309. Jedná se o restauraci s výrobou hotových pokrmů.

 
 

 

 
 

Kontrolou bylo zjištěno, že ve stravovací provozovně nebyla zásadním způsobem dodržována provozní hygiena a nebyla prováděna dostatečná sanitace provozu, zařízení a provozního náčiní. Povrchy podlah v celé provozovně, povrchy stěn, stropů a vnitřní i vnější části technologického vybavení (chladicí a mrazicí zařízení) byly silně znečištěny mastnotou, zbytky potravin, na vzduchotechnickém zařízení uvnitř chladicího boxu byla zjištěna černá plíseň. V kuchyni, skladovací části i v prostoru mytí nádobí byly na pracovních plochách, policích a na podlaze uloženy osobní věci a další předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti. Koše na odpad byly nevhodné, znečištěné a bez víka. V době kontroly bylo zjištěno skladování vzájemně neslučitelných potravin a uchovávání potravin a pokrmů při nevhodných teplotách a v nevhodných podmínkách, nezakryté, bez jakéhokoliv označení, nebyla dodržena doba spotřeby. Závadné potraviny a pokrmy byly na místě okamžitě zlikvidovány. Byly zjištěny stavebně technické závady. Zjištěný stav nevylučoval možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, mohlo dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy k ohrožení bezpečnosti pokrmů, čímž vznikalo riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním. V důsledku výše uvedených zjištění, byla v provozovně pozastavena činnost spočívající v přípravě, výrobě a podávání pokrmů až do odstranění závad, dále byla nařízena celková sanitace provozovny a současně byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 
 

 

 
 

Dne 1.3.2018 byla v provozovně provedena opakovaná kontrola, při které bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny. Byla provedena sanitace celé provozovny včetně zařízení, povrchy stropů a stěn byly vybíleny a opraveny. Předměty nesouvisející s činností byly z provozovny odstraněny. V době kontroly byly v provozovně skladovány pouze bezpečné potraviny skladované dle charakteru, vzájemné slučitelnosti a v souladu s pokyny výrobce. Stavebně technické závady byly odstraněny. Vzhledem k odstranění nedostatků byla obnovena činnost stravovacího provozu.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Chomutov

 
 

Datum zpracování: 01.03.2018