nařízení k provedení SANITACE výrobníku ledu pro účely podávání do nápojů v provozovně Kavárna Lagarto Café, Radniční 3400, OC Central, 434 01 Most  
     
 

Cílený státní zdravotní dozor (regionální úkol – K02, kontrola specifická). zaměřený na kontrolu mikrobiální kontaminace ledu podávaného spotřebitelům v provozovnách stravovacích služeb.

 
 

 

 
 

Kontrola byla provedena zaměstnanci krajské hygienické stanice (územní pracoviště Most) v provozovně Kavárna Lagarto Café, Radniční 3400, OC Central, 434 01 Most, jejímž provozovatelem je Lagarto Group s.r.o., se sídlem Mírová 13, 435 21 Obrnice, IČO 28702719.

 
 

 

 
 

Při státním zdravotní dozoru ve výše uvedené provozovně byl odebrán vzorek ledu. Místem odběru vzorku ledu byl výrobník ledu, který byl umístěn ve výdejním baru.

 
 

 

 
 

Při kontrole byly zjištěny následující závady:

 
 

 

 
 

1) Zařízení k výrobě ledu nebylo udržováno v čistotě a dobrém stavu a nebylo průběžně čištěno tak, aby se vyloučilo riziko kontaminace ledu podávaného do nápojů, tedy v přímém styku s podávanou potravinou.

 
 

Hluboko uvnitř vrstvy vyrobeného ledu byla zapadlá lopatka na dávkování ledu, tudíž při každém použití této lopatky musel personál sáhnout do ledu rukou, aby mohl lopatkou led naporcovat.

 
 

Výrobník ledu nebyl vybaven zařízením k monitoringu teploty, teplota uvnitř nebyla sledována ani evidována.

 
 

V důsledku uvedených zjištěných závad došlo k porušení Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl.4 odst.2 a Přílohy II kapitola V.

 
 

 

 
 

2) Postup založený na zásadách HACCP byl zpracován v rozsahu prováděných potravinářských operací, neobsahoval však žádné postupy k zajištění sanitace výrobníku ledu ani žádné postupy týkající se manipulace s ledem. Kontrola teploty ve výrobníku není prováděna, tudíž nelze vyloučit částečné rozmrazení ledu a riziko množení mikrobů.

 
 

 

 
 

3) Z výsledků mikrobiologického vyšetření : Vzorek „Led do nápojů“, protokol č. 78193/2018 vyplývá, že vzorek ledu odebraný k mikrobiologickému vyšetření, byl kontaminován koliformními bakteriemi v množství vyšším, než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny limity pro pitnou vodu.

 
 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 83/2014 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody stanoví pro ukazatel MH 0 KTJ/100 ml vody.

 
 

V důsledku tohoto zjištění porušil provozovatel požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl.4 odst.2 a Příloha II kapitola VII, Zásobování vodou, bod 4.

 
 

 

 
 

Zjištěný stav nevylučoval možnost ohrožení zdraví strávníků a proto k eliminaci kontaminace ledu v důsledku nečistot přítomných uvnitř výrobníku ledu bylo na místě příkazem provozovateli uloženo dne 14.8.2018 opatření k provedení sanitace výrobníku ledu dle § 84 odst.1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb.

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Most

 
 

Datum zpracování: 17.08.2018