Zpráva o nařízení provedení SANITACE výrobníku ledu pro účely podávání do nápojů v provozovně Restaurace U Zvonku, K Loučkám 1582, Litvínov  
     
 

Cílený státní zdravotní dozor (regionální úkol – K02, kontrola specifická). zaměřený na kontrolu mikrobiální kontaminace ledu podávaného spotřebitelům v provozovnách stravovacích služeb.

 
 

 

 
 

Kontrola byla provedena zaměstnanci krajské hygienické stanice (územní pracoviště Most) v provozovně Restaurace U Zvonku, K Loučkám 1582, Litvínov, jejímž provozovatelem je Kateřina Gyrová, se sídlem Skyřická 108, 434 01, Most-Velebudice, IČO 43240577.

 
 

 

 
 

Při státním zdravotní dozoru ve výše uvedené provozovně byl odebrán vzorek ledu. Místem odběru vzorku ledu byl výrobník ledu, který byl umístěn v prostoru kuchyně.

 
 

 

 
 

Při kontrole byly zjištěny následující závady:

 
 

 

 
 

1) Zařízení k výrobě ledu nebylo udržováno v čistotě a dobrém stavu a nebylo průběžně čištěno tak, aby se vyloučilo riziko kontaminace ledu podávaného do nápojů, tedy v přímém styku s podávanou potravinou. Na plastových částech uvnitř výrobníku byly patrné i stopy plísně. Výrobník ledu nebyl vybaven zařízením k monitoringu teploty, teplota uvnitř nebyla sledována ani evidována.

 
 

V důsledku uvedených zjištěných závad došlo k porušení Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl.4 odst.2 a Přílohy II kapitola V.

 
 

 

 
 

2) Postup založený na zásadách HACCP byl zpracován v rozsahu prováděných potravinářských operací, neobsahoval však žádné postupy k zajištění sanitace výrobníku ledu ani žádné postupy týkající se manipulace s ledem. Kontrola teploty ve výrobníku není prováděna, tudíž nelze vyloučit částečné rozmrazení ledu a riziko množení mikrobů.

 
 

 

 
 

3) Z výsledků mikrobiologického vyšetření vzorku „Led do nápojů“ vyplývá, že vzorek ledu odebraný k mikrobiologickému vyšetření byl kontaminován koliformními bakteriemi, intestinálními enterokoky a mezofilními mikroby v množství vyšším, než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny limity pro pitnou vodu.

 
 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 83/2014 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody stanoví pro ukazatel MH 0 KTJ/100 ml vody.

 
 

V důsledku tohoto zjištění porušil provozovatel požadavky Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl.4 odst.2 a Příloha II kapitola VII, Zásobování vodou, bod 4.

 
 

 

 
 

Zjištěný stav nevylučoval možnost ohrožení zdraví strávníků a proto k eliminaci kontaminace ledu v důsledku nečistot přítomných uvnitř výrobníku ledu bylo na místě příkazem provozovateli uloženo dne 2.8.2018 opatření k provedení sanitace výrobníku ledu dle § 84 odst.1 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb..

 
 

 

 
 

Zpracovalo: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Most

 
 

Datum zpracování: 23.08.2018