Druhy míst ke koupání

Jaká je kvalita vody na nádrži nebo řece, kam se chodíte v létě koupat?

 

Místa, kde se lidé koupou lze rozdělit podle zákonného statutu konkrétní lokality takto:

      
 

1. Koupaliště ve volné přírodě, stavby povolené k účelu koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem vody, nebo stavby vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody

 
 

To jsou taková místa, za které si někdo (provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti, často zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Na těchto koupalištích se obvykle vybírá vstupné.

 
     
 

2. Povrchové vody využívané ke koupání.

 
 

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet osob a které Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství zařadilo na tzv. „Seznam“ sledovaných míst. V praxi vůbec nemusíte poznat rozdíl od koupališť ve volné přírodě. Nevybírá se však na nich vstupné. Povinnost sledovat jakost vody má příslušná krajská hygienická stanice. Četnost a rozsah sledovaných ukazatelů je stejný jako na koupalištích ve volné přírodě. Vybavenost bývá obecně menší než u koupališť ve volné přírodě (není předepsána zákonem). Těchto míst je v ČR sledováno hygienickou službou cca 130.

 
     
 

3. Ostatní vodní plochy.

 
  Samozřejmě je možné se koupat i jinde než na výše uvedených koupacích místech. Tomu se říká obecné užívání vod. Ale pozor!!! Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání není na těchto vodních plochách nikým sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.  
     
 

4. Pro úplnost je třeba ještě vysvětlit pojem umělá koupaliště, i když údaje o jakosti vody v umělých koupalištích na těchto stránkách nenaleznete. Mezi ně patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u koupališť ve volné přírodě. V těchto zařízeních je voda během provozu neustále upravována a její jakost je pravidelně sledována. Přestane-li kvalita vody vyhovovat hygienickým požadavkům, je provozovatel tohoto zařízení povinen ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. v případě nedodržení limitní hodnoty ukazatele s mezní hodnotou (tj. ukazatele, který nemá přímý zdravotní dopad) okamžitě učinit nápravná opatření ke zlepšení její kvality a v případě nedodržení ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou (tj. ukazatele s přímým zdravotním dopadem) provoz nebo oddělitelnou část provozu do doby odstranění závady zastavit. O zastavení provozu je provozovatel povinen informovat veřejnost. V případě nedodržení této povinnosti hrozí provozovateli tohoto zařízení pokuta až do výše 2 mil. Kč. U těchto zařízení je riziko možnosti negativního ovlivnění zdraví koupajících se nevyhovující jakostí vody bezesporu nejnižší..

 
     

Kdy se sleduje jakost vody na koupališti ve volné přírodě nebo na koupací oblasti? Odpověď je jednoduchá: v koupací sezóně. A co je koupací sezóna? Podle zákona o ochraně veřejného zdraví definice zní: „Koupací sezónou jednotlivých přírodních koupališť se rozumí zpravidla období od 30. května do 1. září nebo období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se osob“. To znamená, že koupací sezóna je doba, ve které je koupaliště provozováno - má-li provozovatele, v případě povrchových vod využívaných ke koupání bez provozovatele (cca 130 míst v ČR) sleduje jakost vody příslušná hygienická stanice od začátku června do konce srpna.

Převzato z www MZ ČR

 
Rekreační vody
Legislativa vztahující se ke koupalištím
Hodnocení kvality vody
Hrozící nebezpečí ve vodě
Sinice a koupání v přírodě
Slunce a UV záření
 
 
Designed by Jan Wanke