Odbor protiepidemický

 
 

 

 
 

Ředitelka odboru: MUDr. Olga Štorkánová        telefon: 477 755 160  olga.storkanova(*)khsusti.cz

 
     
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:  e-mail:  
  Ústí nad Labem MUDr. Eva Patrasová 477 755 164 eva.patrasova(*)khsusti.cz  
  Děčín PhDr. Hana Plachá 477 755 260 hana.placha(*)khsusti.cz  
  Chomutov MUDr. Zdeňka Trmalová 477 755 360 zdenka.trmalova(*)khsusti.cz  
  Litoměřice MUDr. Ladislava Matějíčková 477 755 560 ladislava.matejickova(*)khsusti.cz  
  Louny Bc. Zdeňka Klapková 477 755 660 zdenka.klapkova(*)khsusti.cz  
  Most MUDr. Josef Kočí 477 755 460 josef.koci(*)khsusti.cz  
  Teplice MUDr. Eva Poláčková 477 755 760 eva.polackova(*)khsusti.cz  
           
     
 

Činnost odboru protiepidemického

 
 

 plní úkoly vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

 
 

plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz, provozní řády, protiepidemická opatření při výskytu nemocniční nákazy, evidence a hlášení nemocničních nákaz, hygienické požadavky pro příjem fyzických osob, ošetřování a úklid, hygienické požadavky pro provádění dezinfekce, sterilizace včetně evidence a vyššího stupně dezinfekce, vybavení prádelen pro zdravotnické prádlo, praní zdravotnického prádla včetně zacházení s tímto prádlem, pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, pasivní imunizace, hlášení změn v osobních údajích a o zdravotním stavu u nosičů původců infekčních onemocnění, hlášení infekčních onemocnění včetně podezření a úmrtí a provádění souvisejících protiepidemických opatření, hlášení pozitivních laboratorních markerů infekčních onemocnění) a u fyzických osob (plnění povinností při výkonu činností epidemiologicky závažných, plnění povinnosti podrobit se povinnému očkování, plnění povinností po nákaze HIV a při vylučování původců některých infekčních nemocí, běžná a speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, plnění opatření, kterým jsou povinny podrobit se osoby s infekčním onemocněním nebo s podezřením na toto onemocnění, provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí, zákaz nebo omezení styku osob, plnění příkazu k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce, deratizace, mimořádné očkování a profylaxe, zákaz nebo nařízení činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku), a to v rozsahu dodržování povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 
 

provádí sběr a analýzu dat o výskytu infekčních onemocněních, zpracovává prognózy trendů výskytu infekčních onemocnění.

 
 

provádí epidemiologická posuzování infekčních chorob v souvislosti s výkonem povolání.

 
 

projednává přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví.

 
 

podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.

 
       
  Legislativa:  
   

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

 
   

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 
   

Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

 
   

Vyhláška č. 473/2008 Sb.o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.

 
   

Vyhláška č. 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

 
   

 

 
   

Legislativní předpisy najdete zde.

 
   

 

 
  Poradny pro HIV/AIDS  
   

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (stav od 1.1.2008).

 
     
  Očkování:  
   

Základní informace o pravidelném očkování dětí najdete zde.

 
       
   

 

 
  Surveillance infekčních onemocnění:  
   

Informace o aktuální epidemiologické situaci v Ústeckém kraji

 
   

Týdenní přehled infekčních onemocnění v Ústeckém kraji.

 
   

Týdenní přehled výskytu hlášených akutních respiračních infekcí v Ústeckém kraji.